solidnewkas

kasW odpowiedzi na interpelację Pana Posła Janusza Cichonia nr 15401 Ministerstwo Finansów przekazało zestawienie wymaganych informacji w rozbiciu na poszczególne województwa – pozyskane z poszczególnych Izb Administracji Skarbowej. Mając na uwadze zawarty w interpelacji wniosek o informacje w rozbiciu na poszczególne województwa, dane pozyskano bezpośrednio od Dyrektorów IAS.

Więcej...
solidnewkas

kasOdpowiadając na wnioski  RKS  PS NSZZ „Solidarność” o udostępnienie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej  w zakresie nagród pieniężnych przyznanych w podległych jednostkach MF – związkowcom przekazano informacje o przeciętnej wysokość nagród w 2017 roku w urzędach obsługujących ministra finansów.

Więcej...
rzepa

Ocenie funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej było poświęcone czwartkowe posiedzenie sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Jak relacjonował wiceminister finansów Piotr Walczak, w ciągu ośmiu miesięcy tego roku KAS zebrała o 15 proc. danin więcej niż w takim samym okresie 2016 r.

Więcej...
solidnewkas

kasDobre wyniki w gospodarce, podkręcenie skuteczności ściągania podatków, sukcesy KAS w walce z karuzelami podatkowymi i nielegalnym obrotem towarami akcyzowymi, wzrost dochodów budżetu państwa i ………. WIELKIE zdziwienie pracowników oraz funkcjonariuszy KAS , że nie znajdują się w grupie beneficjentów podwyżek wynagrodzeń w 2018 roku.

Więcej...
nszz

Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” w Zespole monitorującym KAS informują, jak niżej.

Więcej...
kas

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 maja 2017 r., odnośnie interpretacji zapisów Porozumienia z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zabezpieczenia praw i interesów pracowników oraz funkcjonariuszy oraz zabezpieczenia realizacji zadań organów państwa w związku z wdrażaniem Krajowej Administracji Skarbowej, zwanego dalej „Zespołem”, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Więcej...
solidnewkas

kas27 kwietnia br przesłaliśmy do Dyrektora IAS we Wrocławiu Petycję. Wnosiliśmy o analizę przedstawianych argumentów i odstąpienie od procesu przekształcenia stosunku służbowego funkcjonariusza Służby Celno – Skarbowej w stosunek pracy. .:PISMO:.

Po prawie trzech miesiącach otrzymaliśmy odpowiedź.

Więcej...
rpo

rpoDo Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o ochronę zwracają się byli funkcjonariusze Służby Celnej, którym do 31 maja nie zaproponowano nowych warunków służby albo zatrudnienia w Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Więcej...
solidnewkas

W dniu 05.07.2017r. ogłoszono w Dz.U. pod poz.1321 ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw– USTAWA-

Więcej...
nszz

Z uwagi na wątpliwości dotyczące Porozumienia, Zespół wystąpił do stron o interpretację kluczowych zagadnień:

1) Czy Zespół ma rozpatrywać wyłącznie odwołania od propozycji czy także brak propozycji?
2) Czy Zespół ma rozpatrywać wszystkie wnioski bez względu na procedurę składania (np. z pominięciem NSZZ „S”)?
3) Odniesienie do jakiego wynagrodzenia na danym stanowisku ma być – czy przed zmianami, czy po zmianach?

Poniżej treść odpowiedzi NSZZ „S”.

Więcej...
« Poprzednia strona Następna strona » 
NSZZ Solidarnośc - Zawsze w obronie Twoich praw!do góry