solidnewkas

„… w zawiązku z trwającym procesem składania propozycji służby/pracy funkcjonariuszom byłej Służby Celnej,  NSZZ „Solidarność”, przypominając liczne pisma, wnioski i apele związane z tzw „ucywilnieniem” funkcjonariuszy,  ponownie wnosi o analizę przedstawianych argumentów i odstąpienie od procesu przekształcenia stosunku służbowego funkcjonariusza Służby Celno – Skarbowej w stosunek pracy.”

Pan Józef Dolata

DYREKTOR Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Szanowny Panie Dyrektorze,

                                                   w zawiązku z trwającym procesem składania propozycji służby/pracy funkcjonariuszom byłej Służby Celnej,  NSZZ „Solidarność”, przypominając liczne pisma, wnioski i apele związane z tzw „ucywilnieniem” funkcjonariuszy,  ponownie wnosi o analizę przedstawianych argumentów i odstąpienie od procesu przekształcenia stosunku służbowego funkcjonariusza Służby Celno – Skarbowej w stosunek pracy.

Kolejną merytoryczną przesłanką w tym zakresie pozostaje PETYCJA z 22 kwietnia 2017 roku dr Andrzeja Halickiego  kierowana do Ministra Rozwoju i Finansów Pana Mateusza Morawieckiego (w załączeniu), wskazująca w dziesięciu punktach rzeczowe argumenty przemawiające przeciwko ucywilnieniu:

1.Ucywilnienie pomija istotę stosunku służbowego w jakim pozostaje funkcjonariusz celny;

2.Ucywilnienie pozbawia dyrektorów izb administracji skarbowej możliwości wykorzystania kadr w razie sytuacji nadzwyczajnych;

3.Ucywilnienie zakłóca i ogranicza politykę kadrową w Służbie Celno – Skarbowej;

4.Ucywilnienie nie jest procesem opartym na ustawowych przesłankach;

5.Ucywilnienie nie jest procesem transparentnym;

6.Ucywilnienie narusza zasadę zaufania obywatela do Państwa i lojalności Państwa;

7.Ucywilnienie jest niespotykaną praktyką w służbach mundurowych;

8.Ucywilnienie doprowadzi do pogorszenia relacji i stosunków międzyludzkich w KAS;

9.Ucywilnienie wpłynie negatywnie na postrzeganie Państwa i KAS;

10.Ucywilnienie nie ma większej wartości tzn. jego przeprowadzenie w żaden sposób nie przełoży się na osiągnięcie przez KAS zakładanych celów;

- szczegóły, analiza i argumenty w załączonej PETYCJI.

Ponownie wskazujemy, że w naszym przekonaniu prowadzony proces ucywilniania, wskazywanie bez analizy stanu faktycznego i prawnego limitów funkcjonariuszy w nowej strukturze IAS, są nie tylko sprzeczne z indywidualnym interesem funkcjonariuszy, ale są także sprzeczne z dobrem KAS – stanowią nielogiczny, niespójny i niezrozumiały dla funkcjonariuszy program realizacji polityki kadrowej w nowych komórkach IAS.

Ponownie wskazujemy, że ewolucyjny (stopniowy) sposób przekształcenia statusu funkcjonariusza nie narusza postanowień ustaw o Krajowej Administracji Skarbowej .

Ponownie wskazujemy, że pracodawca ma pełną wiedzę i świadomość, że naraża Izbę na setki procesów cywilnych, które niewątpliwie będą wytaczać funkcjonariusze pozbawiani mundurów i uprawnień funkcjonariusza służby mundurowej.

W piśmie z 25 kwietnia 2017 roku Szefa Krajowej Administracji Skarbowej ( publikacja na stronie intranetowej IAS ) kierowanym do Rady Krajowej Sekcji Pracowników Skarbowych NSZZ „Solidarność”, Pan Marian Banaś akcentuje: „ …..Nie tracimy z pola widzenia, że za każdą decyzją kadrową stoi konkretny człowiek, któremu należy się godność i szacunek. Przedstawiając powyższe, pragnę zapewnić, że na bieżąco monitoruję, aby w podległych mi jednostkach dokładano wszelkich starań, aby Krajowa Administracja Skarbowa była przyjaznym miejscem pracy i służby dla wszystkich uczciwych osób.” - uważamy, że między innymi to od Pana Dyrektora zależy, by te słowa miały charakter wymierny, praktyczny i rzeczywisty w dolnośląskiej IAS.

Wnosimy o potraktowanie w/w PETYCJI jako petycję Związku i ustosunkowanie się do przywołanych w niej argumentów przeciwko procesowi ucywilnienia.

Czesław Górski

NSZZ „Solidarność”

Ldz-O/Wch.19/2017/1 ; Wałbrzych 2017-04-27

Dodaj komentarz


NSZZ Solidarnośc - Zawsze w obronie Twoich praw!do góry