solidnewkas

kasW odpowiedzi na interpelację Pana Posła Janusza Cichonia nr 15401 Ministerstwo Finansów przekazało zestawienie wymaganych informacji w rozbiciu na poszczególne województwa – pozyskane z poszczególnych Izb Administracji Skarbowej. Mając na uwadze zawarty w interpelacji wniosek o informacje w rozbiciu na poszczególne województwa, dane pozyskano bezpośrednio od Dyrektorów IAS.

          Ministerstwo poinformowało, że prace Zespołu do monitorowania Porozumienia z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zabezpieczenia praw i interesów pracowników oraz funkcjonariuszy oraz zabezpieczenia realizacji zadań organów państwa w związku z wdrażaniem Krajowej Administracji Skarbowej, na mocy aneksu z dnia 25 września 2017 r., zostały przedłużone do dnia 1 grudnia 2017 r., tj. nadal trwają, a Zespół składa comiesięczne sprawozdania ze swoich prac, zawierające zbiorcze dane dotyczące załatwianych wniosków.

.: DANE PRZEKAZANE PRZY ODPOWIEDZI:.

           W związku z licznymi zapytaniami Wnioskodawców dotyczącymi danych przekazanych przez szefa KAS przy interpelacji nr 15401 w odniesieniu do IAS we Wrocławiu – Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy IAS we Wrocławiu przedstawia własne dane na dzień 10-10-2017 roku w tym zakresie:

1. Ilość wniosków, które wpłynęły do Komisji Zakładowej (KZ) i zostały przekazane do DIAS – tym: 90
- pracownicy US (bez względu na status) 7
- pracownicy byłego UKS (bez względu na status) 30
- funkcjonariusze byłej SC ( ucywilnieni, pozostający w służbie) 45
- wnioski dotyczące braku propozycji pracy/służby 8
2. Ilość wniosków przekazanych przez DIAS do Zespołu: - brak danych – mimo licznych wniosków i interwencji pracodawca odmówił przekazania tych danych,
3. Ilość wniosków rozpoznanych przez Zespół z pozytywną rekomendacją: - zarówno Zespół jak i pracodawca nie udostępnia KZ tych danych.

Z tabeli MF – 13 -,

4. Ilość pozytywnych rekomendacji Zespołu rozpoznanych przez DIAS: 0 – DIAS nie uwzględnia na dzień dzisiejszy pozytywnych rekomendacji,
5. Ilość wniosków nierozpoznanych przez Zespół ( do 10-10-2017 r.) - brak danych

 

KZ NSZZ „Solidarność” przy IAS we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżność danych zawartych w tabelach MF – informacja nie była z nami konsultowana.

Czesław Górski

NSZZ „Solidarność” przy IAS we Wrocławiu

.: ZESPÓŁ – OBIEG DOKUMENTÓW – WNIOSKI:.

Dodaj komentarz


NSZZ Solidarnośc - Zawsze w obronie Twoich praw!do góry