nszz

Z uwagi na wątpliwości dotyczące Porozumienia, Zespół wystąpił do stron o interpretację kluczowych zagadnień:

1) Czy Zespół ma rozpatrywać wyłącznie odwołania od propozycji czy także brak propozycji?
2) Czy Zespół ma rozpatrywać wszystkie wnioski bez względu na procedurę składania (np. z pominięciem NSZZ „S”)?
3) Odniesienie do jakiego wynagrodzenia na danym stanowisku ma być – czy przed zmianami, czy po zmianach?

Poniżej treść odpowiedzi NSZZ „S”.

Zespół do monitorowania realizacji Porozumienia

z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie zabezpieczenia

praw i interesów pracowników oraz funkcjonariuszy

oraz zabezpieczenia realizacji zadań organów państwa

w związku z wdrażaniem Krajowej Administracji Skarbowej

     W odpowiedzi na pismo z dnia 30 maja 2017 r. dotyczące wątpliwości dotyczących wykładni porozumienia z dnia 1 marca 2017 r. wskazuje się jak poniżej:

      Zgodnie z § 3 ust. 1 zdanie drugie porozumienia, zadaniem postawionym przed Zespołem jest ocena wywiązywania się z przez pracodawców ze zobowiązań określonym porozumieniem. Tym samym nieuprawniony jest wniosek o bezprzedmiotowości prowadzenia przez Zespół postępowania w stosunku do osób, którym nie zaproponowano dalszego zatrudnienia (służby) lub które taką propozycję odrzuciły. Stwierdzenie ewentualnych naruszeń postanowień porozumienia przez kierowników jednostek organizacyjnych KAS jest istotne nie tylko dla realizacji rekomendacji Zespołu, ale także dla stwierdzenia czy zadania postawione przed kierownikami jednostek organizacyjnych KAS zostały przez nich wykonane w sposób w pełni prawidłowy.
Zgodnie z § 4 ust. 1 porozumienia podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest jedynie zakładowa lub międzyzakładowa organizacja Związku Zawodowego, będącego stroną porozumienia z dnia 1 marca 2017 r., a więc NSZZ „Solidarność”. Porozumienie nie przyznaje prawa złożenia wniosku żadnemu innemu podmiotowi, w szczególności nie przyznaje takiego uprawnienia indywidualnym pracownikom, związkom zawodowym lub jednostkom organizacyjnym związków zawodowych innych niż wskazanych w porozumieniu (będących jego stroną). Fakt, iż rozpatrzenie sprawy przez Zespół powinno być poprzedzone uzyskaniem zgody pracownika (funkcjonariusza), którego wniosek dotyczy, na skierowanie sprawy do Zespołu oraz na wgląd w akta osobowe pracownika (funkcjonariusza) nie oznacza przyznania pracownikowi (funkcjonariuszowi) prawa do skierowania wniosku do Zespołu. Dane zawarte we wniosku, aktach osobowych pracownika (funkcjonariusza) oraz stanowisku przedstawionym przez właściwego kierownika jednostki organizacyjnej KAS podlegają ochronie prawnej i bez zgody pracownika (funkcjonariusza) nie mogą być przekazane Zespołowi. Wyżej wymienione zgody są zatem niezbędne w celu umożliwienia Zespołowi pracy i umożliwienia mu rozpatrzenia wniosku.

        Zgodnie z § 1 ust. 2 i 3 porozumienia przy rozpatrywaniu prawidłowości ukształtowania propozycji nowego wynagrodzenia (uposażenia) należy uwzględniać wysokość wynagrodzenia (uposażenia) pracownika (funkcjonariusza) przysługującego mu w czasie bezpośrednio poprzedzającym dzień złożenia mu propozycji nowych warunków wynagrodzenia (uposażenia). Tym samym w przypadku, gdy stanowisko pracownika (funkcjonariusza) nie ulega zmianie, co do zasady, wynagrodzenie (uposażenie) pracownika (funkcjonariusza) powinno pozostać na niezmienionym poziomie, chyba że zachodzą przesłanki określone w § 1 ust. 3 porozumienia (wysokość wynagrodzenia w sposób nieuzasadniony jest wyższa niż innych pracowników lub funkcjonariuszy wykonujących swoje obowiązki na takich samych – dotychczasowych – stanowiskach). Gdyby podlegające ocenie Zespołu wynagrodzenie (uposażenie), jakie zostało zaproponowane pracownikowi (funkcjonariuszowi) miałoby się odnosić do nowej wysokości wynagrodzenia (uposażenia) proponowanego pracownikom (funkcjonariuszom), którym nie zmieniono dotychczasowego stanowiska, to gwarancje utrzymania dotychczasowego wynagrodzenia, określone w § 1 ust. 2 porozumienia, byłyby iluzoryczne.

 Przewodniczący Rady Sekretariatu Służb Publicznych

Jerzy Wielgus

 

Dodaj komentarz


NSZZ Solidarnośc - Zawsze w obronie Twoich praw!do góry