nszz

Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” w Zespole monitorującym KAS informują, jak niżej.

 1. Pracownicy/funkcjonariusze, którzy nie przyjęli otrzymanej propozycji pracy/służby, a złożyli już wnioski do Zespołu, proszeni są o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie (wyłącznie mailowo) na adres rks@skarbowcy.pl (imię, nazwisko, siedziba IAS).

2. Pracownicy/funkcjonariusze, którzy nie przyjęli otrzymanej propozycji pracy/służby, a zamierzają złożyć wnioski do Zespołu, winni uczynić to natychmiast. Informacja mailowa jak w pkt. 1. Zgodnie z Porozumieniem wyłącznie organizacja NSZZ „S” ma prawo wystąpić do Zespołu za pośrednictwem Dyrektora IAS.

 Ważne! W myśl stanowiska Szefa KAS wydanie opinii przez Zespół po 31 sierpnia 2017 r. w przypadku nieprzyjęcia propozycji utraci rację bytu z uwagi na wygaśnięcie stosunku pracy albo służby.

3. Wnioski pracowników/funkcjonariuszy, którzy nabyli prawa emerytalne (wg stanu na 31 maja br.) i nie otrzymali propozycji pracy/służby - nie będą przez Zespół rozpatrywane, zgodnie z § 2 ust. 1 Porozumienia.

4. Ze względu na występujące braki w przekazywanej do Zespołu przez IAS korespondencji, prosimy wszystkie organizacje związkowe NSZZ „S”, które kierowały wnioski do Zespołu, o przesłanie na adres e-mail rks@skarbowcy.pl imiennych list wnioskodawców (w formie opieczętowanego i podpisanego dokumentu).

W myśl zapisów Porozumienia, potwierdzonych zgodnymi stanowiskami Stron, wnioski mogą być kierowane na Zespół wyłącznie przez organizacje NSZZ „Solidarność”.

Tomasz Gajos, Dominik Lach

 Uwaga! Wszelka inna, niż wymieniona powyżej korespondencja, przesyłana na podany adres e-mail w czasie pracy Zespołu, będzie ignorowana i usuwana.

 

Dodaj komentarz


NSZZ Solidarnośc - Zawsze w obronie Twoich praw!do góry