solidnewkas

kasOdpowiadając na wnioski  RKS  PS NSZZ „Solidarność” o udostępnienie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej  w zakresie nagród pieniężnych przyznanych w podległych jednostkach MF – związkowcom przekazano informacje o przeciętnej wysokość nagród w 2017 roku w urzędach obsługujących ministra finansów.

Z informacji publicznej przekazanej do NSZZ „Solidarność” wynika, że :

-     przeciętna wysokość nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej wypłaconych w Ministerstwie Finansów w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 30 lipca 2017 roku w ramach środków na wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej wynosi: 6589,69 zł.

-   dla funkcjonariuszy celno-skarbowych wysokość przeciętnych nagród wypłaconych w 2017 roku dla osób, które przed dniem przedłożenia propozycji w trybie art. 167 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej bądź nieotrzymaniem ww. propozycji były zatrudnienie w statusie funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej wynosiła 6086,60 zł.

-   dla osób zajmujących stanowisko naczelnika wydziału oraz osób pełniących obowiązki

naczelnika wydziału: 10379,31 zł;

-    dla osób zajmujących stanowisko dyrektora departamentu lub biura oraz osób zajmujących

stanowisko zastępcy dyrektora departamentu lub biura: 13570,80 zł.

W ww. okresie dokonano jednego podziału środków na nagrody.

 

 

Źródło: skarbowcy.pl, pisma MF / BMI1.0124.722.2017,  BMI1.0124.723.2017 z  26 września 2017 r. ;

Dodaj komentarz


NSZZ Solidarnośc - Zawsze w obronie Twoich praw!do góry