nszz

Raport końcowy z prac Zespołu do monitorowania realizacji Porozumienia z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zabezpieczenia praw i interesów pracowników oraz funkcjonariuszy oraz zabezpieczenia realizacji zadań organów państwa w związku z wdrażaniem Krajowej Administracji Skarbowej.

……………………………………………………;

„Problemem w pracy zespołu była przede wszystkim mała liczba członków Zespołu w stosunku do ilości rozpatrywanych spraw, ramowe i niejednoznaczne zapisy Porozumienia oraz ogólna atmosfera dotycząca oczekiwań, iż rolą Zespołu do monitorowania Porozumienia jest ponowne rozpatrywanie spraw w pozaustawowym trybie odwoławczym, w sytuacji, gdy kompetencje Zespołu zostały ograniczone do możliwości wydania pozytywnej opinii będącej jedynie rekomendacją dla pracodawcy do zmiany warunków zatrudnienia lub służby określonych w propozycji złożonej pracownikowi lub funkcjonariuszowi.

Niemniej prace trwały nieprzerwanie od momentu powołania Zespołu. Wymagało to szczególnego zaangażowania Członków Zespołu, w tym Członków z ramienia NSZZ „Solidarność” funkcjonujących przy Izbach Administracji Skarbowej w Gdańsku, Katowicach, Warszawie i Zielonej Górze. Stabilna praca Zespołu była wynikiem wykorzystania potencjału ludzkiego w postaci Kierownictwa Izby Administracji Skarbowej w Warszawie podległych Urzędów Skarbowych i Urzędu Celno Skarbowego, odpowiednie przygotowanie logistyczne oraz administracyjne.

Właściwa praca Zespołu została osiągnięta poprzez szczególne zaangażowanie Członków Zespołu oraz konstruktywną współpracę z poszanowaniem ochrony interesów pracowników i funkcjonariuszy z uwzględnieniem konieczności zabezpieczenia realizacji zadań, w związku z wdrożeniem Krajowej Administracji Skarbowej.”

.:CAŁY RAPORT:.

 

Dodaj komentarz


NSZZ Solidarnośc - Zawsze w obronie Twoich praw!do góry