kas

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 maja 2017 r., odnośnie interpretacji zapisów Porozumienia z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zabezpieczenia praw i interesów pracowników oraz funkcjonariuszy oraz zabezpieczenia realizacji zadań organów państwa w związku z wdrażaniem Krajowej Administracji Skarbowej, zwanego dalej „Zespołem”, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

 1.   Zgodnie z § 4 ust. 4 ww. Porozumienia pozytywna opinia Zespołu jest rekomendacją dla pracodawcy do zmiany warunków zatrudnienia lub służby określonych w propozycji złożonej pracownikowi lub funkcjonariuszowi. Biorąc pod uwagę literalne brzmienie przedmiotowego przepisu, Zespół wydaje opinię będącą rekomendacją dla pracodawcy do zmiany warunków zatrudnienia lub służby określonych w propozycji, w każdym przypadku złożenia propozycji pracownikowi lub funkcjonariuszowi, niezależnie czy została ona przyjęta czy też nie. A contrario należy zauważyć, że Zespół nie będzie wydawał ww. opinii w przypadku, gdy pracownikowi lub funkcjonariuszowi nie została złożona propozycja pracy albo służby. Nie ma bowiem wątpliwości, że w świetle obowiązujących przepisów nie ma możliwości złożenia propozycji pracy albo służby przez kierownika jednostki organizacyjnej KAS po dniu 31 maja 2017 r., ponieważ takie działanie stanowiłoby naruszenie art. 165 ust. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948, z późn. zm.). W mojej ocenie, w przypadku pracowników albo funkcjonariuszy, którzy złożyli oświadczenie o odmowie przyjęcia propozycji pracy albo służby, Zespół będzie zobowiązany do wydania ww. opinii jednak nie później niż do dnia 31 sierpnia 2017 r., co podyktowane jest brzmieniem art. 170 ust. 1 pkt 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. W tym przypadku wydanie opinii przez Zespół po dniu 31 sierpnia 2017 r. utraci rację bytu z uwagi na wygaśnięcie stosunku pracy albo służby.

 2.    Zgodnie z § 4 ust. 1 ww. Porozumienia każda zakładowa lub międzyzakładowa organizacja Związku Zawodowego, będącego Stroną Porozumienia, jest uprawniona do przedstawienia Zespołowi przypadku nie wywiązywania się z zobowiązania określonego w ww. Porozumieniu. Przedstawienie sprawy Zespołowi wymaga akceptacji zainteresowanego pracownika lub funkcjonariusza, w tym jego zgody na wgląd w akta osobowe związane z dotychczasowym stosunkiem pracy lub służby (§ 4 ust. 2 ww. Porozumienia). Jedną ze stron porozumienia jest NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku, zwanym w dalszej części ww. Porozumienia Związkiem Zawodowym. Stąd też mając na uwadze brzmienie § 4 ust. 1 ww. Porozumienia wyłącznie zakładowa lub międzyzakładowa organizacja NSZZ „Solidarność” jest uprawniona do przedstawienia Zespołowi przypadków nie wywiązywania się z zobowiązania określonego w ww. Porozumieniu.

 3.  Zgodnie z § 1 ust. 2 ww. Porozumienia Szef KAS zaleci kierownikom nadzorowanych jednostek organizacyjnych KAS zatrudniających pracowników i funkcjonariuszy, o których mowa w ust. 1, aby warunki wynagrodzenia lub uposażenia przedstawiane odpowiednio pracownikom i funkcjonariuszom, nie później niż do dnia 31 maja 2017 roku, przewidywały, że ich wynagrodzenia będą miały wysokość nie niższą niż otrzymywana dotychczas, w ramach przyznanych tym jednostkom budżetów na wynagrodzenia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3. Natomiast zgodnie z § 1 ust. 3 ww. Porozumienia w przypadku pracownika lub funkcjonariusza, którego wysokość wynagrodzenia lub uposażenia jest w sposób nieuzasadniony znacznie wyższa od wynagrodzeń lub uposażeń pracowników albo funkcjonariuszy zatrudnionych lub pełniących służbę na takich samych stanowiskach, warunki wynagrodzenia, przedstawione mu nie później niż do dnia 31 maja 2017 roku, mogą przewidywać wysokość wynagrodzenia lub uposażenia na poziomie niższym niż dotychczasowe. W świetle powołanych przepisów Porozumienia, Zespół powinien porównać dotychczasowe indywidualne wynagrodzenie lub uposażenie do wynikającego ze złożonej przez pracodawcę propozycji pracy lub służby. Dodatkowo przedmiotowa analiza powinna odbywać się w kontekście wynagrodzeń lub uposażeń proponowanych na porównywalnych stanowiskach w KAS, z uwzględnieniem regulacji zawartych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. poz. 125 z późn. zm.), a także w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. poz. 446), które regulują kwestie płacowe. Należy też pamiętać, że zgodnie z § 2 ust. 2 ww. Porozumienia podejmując decyzję o zaproponowaniu pracownikowi lub funkcjonariuszowi zatrudnienia lub dalszego pełnienia służby uwzględniano, w szczególności zakres powierzonych zadań, przebieg dotychczasowego zatrudnienia lub pełnienia służby, kwalifikacje zawodowe pracownika lub funkcjonariusza. Powołany przepis nie stanowi katalogu zamkniętego. Tak więc podejmując decyzję w przedmiocie przedstawienia konkretnej propozycji pracy lub służby dodatkową przesłanką wpływającą na tę propozycję jest także jakość wykonywanej pracy. Dlatego też w celu zapewnienia prawidłowości i transparentności procesu przedkładania propozycji pracy bądź służby w KAS a także społecznej kontroli tego procesu w izbach administracji skarbowej zostały powołane zespoły składające się z osób bezstronnych, cieszących się szacunkiem wśród współpracowników. Zespoły brały udział w przygotowywaniu dla dyrektora izby administracji skarbowej propozycji pracy bądź służby pracownikom/funkcjonariuszom. Nie bez znaczenia jest fakt, że w skład poszczególnych zespołów zostali powołani przedstawiciele organizacji związkowych działających w jednostkach byłej administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej, a także przedstawiciele komitetów reprezentantów organizacji związkowych pracowników poszczególnych jednostek wchodzących w skład KAS.

 Szef KAS Marian Banaś

( pismo z 20 lipca 2017 roku, DZS5.100.4.2017)

 

Dodaj komentarz


NSZZ Solidarnośc - Zawsze w obronie Twoich praw!do góry