solidnewkas

kas27 kwietnia br przesłaliśmy do Dyrektora IAS we Wrocławiu Petycję. Wnosiliśmy o analizę przedstawianych argumentów i odstąpienie od procesu przekształcenia stosunku służbowego funkcjonariusza Służby Celno – Skarbowej w stosunek pracy. .:PISMO:.

Po prawie trzech miesiącach otrzymaliśmy odpowiedź.

W oparciu o PETYCJĘ z 22 kwietnia 2017 roku dr Andrzeja Halickiego  kierowaną do Ministra Rozwoju i Finansów Pana Mateusza Morawieckiego (w załączeniu), wskazywaliśmy w dziesięciu punktach rzeczowe argumenty przemawiające przeciwko ucywilnieniu:

1.Ucywilnienie pomija istotę stosunku służbowego w jakim pozostaje funkcjonariusz celny;

2.Ucywilnienie pozbawia dyrektorów izb administracji skarbowej możliwości wykorzystania kadr w razie sytuacji nadzwyczajnych;

3.Ucywilnienie zakłóca i ogranicza politykę kadrową w Służbie Celno – Skarbowej;

4.Ucywilnienie nie jest procesem opartym na ustawowych przesłankach;

5.Ucywilnienie nie jest procesem transparentnym;

6.Ucywilnienie narusza zasadę zaufania obywatela do Państwa i lojalności Państwa;

7.Ucywilnienie jest niespotykaną praktyką w służbach mundurowych;

8.Ucywilnienie doprowadzi do pogorszenia relacji i stosunków międzyludzkich w KAS;

9.Ucywilnienie wpłynie negatywnie na postrzeganie Państwa i KAS;

10.Ucywilnienie nie ma większej wartości tzn. jego przeprowadzenie w żaden sposób nie przełoży się na osiągnięcie przez KAS zakładanych celów;

19 lipca 2017 roku otrzymaliśmy odpowiedź od Dyrektora IAS we Wrocławiu .:odpowiedź:. gdzie na szczególną uwagę zasługuje ostatni akapit.

.cg

Dodaj komentarz


NSZZ Solidarnośc - Zawsze w obronie Twoich praw!do góry