kas

Emerytury mundurowe 2017.05.10 11:08

- 9 maja br. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, podczas którego rozpatrzono sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych.

- Przyjęto poprawki przewidujące m.in. zmianę terminu wejścia w życie ustawy na dzień 1  stycznia 2018 r. (pierwotnie zakładano, że będzie to 1 lipca 2018 r.).

- W konsekwencji skrócenia terminu wejścia w życie ustawy emerytalnej zaproponowano rozwiązania przewidujące wypłatę świadczenia pieniężnego dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej zwolnionych ze służby i uprawnionych do emerytury policyjnej, do czasu uzyskania tych świadczeń na podstawie ustawy zaopatrzeniowej.

Warto przypomnieć, że 4 kwietnia 2017 r. odbyło się posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej, która rozpatrzyła ten projekt, przyjmując zgłoszone poprawki. Zgodnie ze  sprawozdaniem podkomisji nadzwyczajnej o obywatelskim projekcie ustawy,  do uzyskania uprawnień emerytalnych  w przypadku funkcjonariuszy, którzy na dzień ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego, tj.  3 marca 2015 r., pełnili służbę w Służbie Celnej jest wymagane:
- osiągnięcie co najmniej 55 lat życia i stażu służby co najmniej 15 lat,  w tym 5 lat przy wykonywaniu tzw. zadań policyjnych  -  dla funkcjonariuszy, którzy podjęli służbę przed dniem 1 stycznia 2013 r.
- osiągnięcie wieku co najmniej 55 lat życia i stażu służby co najmniej 25 lat – dla funkcjonariuszy, którzy podjęli służbę po dniu 31 grudnia 2012 r.

Jako datę początkową okresów uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury policyjnej i obliczania jej wysokości przyjęto datę 15 września 1999 r., tj. datę wejścia w życie ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej. Podstawę wymiaru emerytury policyjnej funkcjonariusza celnego, niezależnie od daty przyjęcia do służby, będzie stanowiło średnie uposażenie funkcjonariusza należne przez okres kolejnych 10 lat kalendarzowych wybranych przez funkcjonariusza. Za okresy zatrudnienia w systemie powszechnym przed dniem 15 września 1999 r. oraz za okresy ubezpieczenia po zwolnieniu ze służby funkcjonariusz będzie miał prawo do emerytury wypłacanej przez ZUS po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. Prawo do zaopatrzenia emerytalnego będzie ustalał organ emerytalny ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Pomimo zniesienia z dniem 1 marca 2017 r. Służby Celnej, funkcjonariusze tej służby, którzy spełnią warunki do uzyskania emerytury policyjnej będą mogli skorzystać z przysługujących im uprawnień. Dotyczy to zarówno funkcjonariuszy Służby Celnej, którzy z mocy ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o KAS stali się funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej, jak i funkcjonariuszy, którzy zostali zwolnieni ze służby albo których stosunek służbowy został przekształcony albo wygasł w okresie od dnia 3 marca 2015 r.  (tj. od daty ogłoszenia wyroku TK) do dnia wejścia w życie projektu obywatelskiego. Funkcjonariusze Służby Celnej, którzy z mocy ustawy stali się funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej i którzy dostaną i przyjmą propozycję pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej, zostaną objęci systemem zaopatrzeniowym służb mundurowych. Do systemu zostaną włączeni również pracownicy, którzy dostaną i przyjmą propozycję pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej oraz osoby nowoprzyjęte do Służby Celno-Skarbowej, co oznacza, że w systemie zaopatrzeniowym służb mundurowych znajdą się wszyscy funkcjonariusze nowej formacji.

Sprawozdanie Komisji o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby będzie dziś jednym z punktów obrad Sejmu RP.

Jedna odpowiedź na „“Z newslettera KAS””

  1. Marianna pisze:

    Witam,

    Mam pytanie, czy Solidarność jako związek popiera poprawki wniesione przez rząd PIS do obywatelskiego projektu, gdzie osoby po osiągnieciu 55 lat nabywają prawo do emerytury?

Dodaj komentarz


NSZZ Solidarnośc - Zawsze w obronie Twoich praw!do góry