kas

„…..w przypadku, gdy podwyżka w 2019 roku będzie skutkowała przekroczeniem maksymalnych mnożników lub limitów wynagrodzeń określonych dla poszczególnych stanowisk w ramach KAS, to w celu zagwarantowania jej realizacji nastąpi awans stanowiskowy (zarówno w korpusie służby cywilnej jak i w Służbie Celno-Skarbowej).”

Szanowni Państwo
Pracownicy i Funkcjonariusze
Krajowej Administracji Skarbowej

Odnosząc się do kwestii poruszonych w załączniku do pisma ZZ Celnicy Pl z dnia 23 listopada 2018r. skierowanego do funkcjonariuszy i pracowników KAS uprzejmie informuję, że w trakcie spotkania w dniu 21 listopada 2018r, podczas, którego podpisano porozumienie, Szef KAS zapewnił przedstawicieli organizacji związkowych, że kwoty podwyżek w KAS w latach 2019-2020 nie będą niższe niż kwoty podwyżek w innych służbach mundurowych. Zaznaczył również, że w przypadku, gdy podwyżka w 2019 roku będzie skutkowała przekroczeniem maksymalnych mnożników lub limitów wynagrodzeń określonych dla poszczególnych stanowisk w ramach KAS, to w celu zagwarantowania jej realizacji nastąpi awans stanowiskowy (zarówno w korpusie służby cywilnej jak i w Służbie Celno-Skarbowej).

Powyższa informacja została Państwu przekazana w Newsletterze KAS z dnia 21 listopada 2018r.

Odnoście wątpliwości związanych z przekroczeniem maksymalnych mnożników lub limitów wynagrodzeń określonych dla poszczególnych stanowisk w ramach KAS należy wyjaśnić, że jeżeli funkcjonariusz Służby Celno – Skarbowej pełni służbę na stanowisku młodszego specjalisty i posiada najwyższy mnożnik na tym stanowisku to w celu realizacji podwyżki jest możliwość awansowania tego funkcjonariusza na stanowisko specjalisty Służby Celno-Skarbowej z wyższą tabelą mnożnikową. Analogiczna sytuacja będzie mogła mieć miejsce także na pozostałych stanowiskach służbowych.

W porozumieniu zawarto również zapisy odnośnie podwyżek w roku 2020. Będą one zrealizowane w ramach programu modernizacji KAS. Wypracowanie stanowiska i szczegółowych uregulowań w tym zakresie pozostawiono stronom porozumienia, a zatem również stronie społecznej (par. 4 ust. 3 porozumienia) w ramach prac Zespołu do opracowania programu modernizacji Krajowej Administracji Skarbowej powołanego Zarządzeniem nr 34 Szefa KAS z dnia 20 listopada 2018r.

Ponadto Szef KAS zobowiązał się do podjęcia działań w toku prac legislacyjnych nad projektem nowelizacyjnym ustawy z dnia 18 lutego 1994r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji … /Dz.U. z 2018r. poz.132 z późn.zm./, w celu zrównania uprawnień emerytalnych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej z uprawnieniami pozostałych służb mundurowych w zakresie uregulowanym w porozumieniu.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
Paweł Cybulski

źródło: intranet KAS

Dodaj komentarz


NSZZ Solidarnośc - Zawsze w obronie Twoich praw!do góry