rksas1

Rada Krajowej Sekcji Administracji Skarbowej NSZZ „Solidarność” zwraca się do szefa Krajowej Administracji Skarbowej z zapytaniami dotyczącymi objęcia systemem emerytalnym grupy funkcjonariuszy, którzy w 2017 roku i później zmienili status (pracownik/funkcjonariusz).

Pan Marian Banaś

Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Warszawa

Rada Krajowej Sekcji Administracji Skarbowej NSZZ „Solidarność” pismem SK/24/2019 z 6 marca 2019, dotyczącym procedowanego w Sejmie projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin – wniosła o niezwłoczne podjęcie wszelkich możliwych działań przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na rzecz wprowadzenia zmian w zakresie ujednolicenia regulacji względem funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Propozycja NSZZ „Solidarność” obejmowała zmiany art. 150 ust. 8 oraz ust. 8a ustawy o KAS poprzez wskazanie, że okres stażu pracy w służbie cywilnej lub jednostkach organizacyjnych KAS wlicza się do okresu służby, bądź okresy te są traktowane jako okresy służby i okresy równorzędne ze służbą w rozumieniu ww. ustawy.

Pismem DLK2.105.2.2019 z 9 kwietnia 2019 roku Szef KAS w sposób jednoznaczny odrzucił przesłaną propozycję zmian podsumowując, że nie ma uzasadnienia do podejmowania działań legislacyjnych w zakresie wnioskowanych zmian art. 150 ustawy o KAS oraz art. 13 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), zgłoszonych w ww. wniosku.

Należy zauważyć, że w tej jakże jednoznacznej odmowie podjęcia działań legislacyjnych brak jest odniesienia do innych istotnych dla tej grupy funkcjonariuszy zagadnień, które w sposób oczywisty i bezdyskusyjny stawiają ich w bardzo niekorzystnej sytuacji po osiągnięciu wieku 60/65 lat. Sprawa dotyczy tych funkcjonariuszy, którzy w 2017 roku i później zmienili status (pracownik/funkcjonariusz) w wieku lat 36/41+. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i powołaną ustawą, w wieku 60/65 lat nie osiągną oni prawa do emerytury mundurowej (Rozdział 1a ustawy). Na dzień dzisiejszy, w przypadku tych funkcjonariuszy:

-        pracodawca zaprzestał odprowadzania na rzecz ZUS składek emerytalno-rentowych;

-        zaprzestano odprowadzania składek na rzecz OFE dla osób wcześniej objętych tym filarem;

-        grupa funkcjonariuszy, o której mowa została wyłączona z udziału z planowanej reformie powszechnego systemu emerytalnego i udziału w Pracowniczych  Planach  Kapitałowych (PPK), w tym również z korzyści (w postaci dopłat z budżetu państwa do indywidualnych kont pracowników) wynikających z programu, skutkujących wyższą emeryturą z ZUS.

Tego typu rozwiązania są oczywiście dyskryminujące dla tych funkcjonariuszy zarówno wewnątrz struktur Służby Celno-Skarbowej (brak okresu równoważnego ze służbą), jak i wobec pracowników objętych powszechnym systemem emerytalnym (brak składek ZUS, OFE, korzyści z udziału w PPK).

Przedstawiona sytuacja rodzi zatem pytania o podstawę ustalenia emerytury ZUS dla ww. funkcjonariuszy gdy osiągną wiek emerytalny (60/65 lat) i źródło jej finansowania, tj.:

-        jaka jest przewidywana liczba funkcjonariuszy, o których mowa i przewidywany okres (lata) przechodzenia na emerytury?

-        jaka jest przewidywana wysokość środków koniecznych do uzupełnienia zaległych za okres pełnienia służby składek ZUS i OFE, a także jaki podmiot i z jakich źródeł środki te pozyska?

-        na podstawie jakich kryteriów zostaną ustalone korzyści (przyrost składek ZUS i OFE) za okres pełnienia służby oraz jaka jest ich przewidywana wysokość i źródło pozyskania?

-        jaka jest przewidywana wysokość środków koniecznych do uzupełnienia zaległych za okres pełnienia służby korzyści z udziału w PPK, a także jaki podmiot i z jakich źródeł środki te pozyska?

 W IAS prowadzone są liczne nabory wewnętrzne do UCS wśród pracowników korpusu służby cywilnej – brak jasnych reguł ustalenia praw emerytalnych stanowi oczywistą przeszkodę do prawidłowego przebiegu tej rekrutacji.

Rada Krajowej Sekcji Administracji Skarbowej NSZZ „Solidarność” wnosi o niezwłoczną analizę przedstawionego zagadnienia i precyzyjną odpowiedź na powyższe pytania.

 Korespondencję w sprawie prosimy prowadzić drogą elektroniczną z powołaniem się na numer niniejszego pisma.

 z up. RKS

Tomasz Ludwiński

źródło: skarbowcy.pl

Dodaj komentarz


NSZZ Solidarnośc - Zawsze w obronie Twoich praw!do góry