solidnewkas

W związku z opublikowanym 14 stycznia 2020 roku w intranecie resortu finansów stanowiskiem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z 10 stycznia 2020 roku, Komitet Protestacyjny Związków Zawodowych w KAS stwierdza, co następuje.

W żadnym miejscu naszego komunikatu z 9 stycznia 2020 roku nie twierdziliśmy, że dojdzie do obniżki “dotychczasowych wynagrodzeń/uposażeń” – stąd nie jest zrozumiałe, dlaczego Szef KAS w swoim komunikacie z 10 stycznia br. o tym wspomina.

Zmniejszenie sumy zaproponowanych i wynikających z projektu ustawy budżetowej oraz obowiązującej uchwały modernizacyjnej kwoty łącznych podwyżek uposażeń/wynagrodzeń w KAS w 2020 roku jednoznacznie zaproponowało Kierownictwo KAS (wstępnie o 3 p.p., po negocjacjach z Komitetem Protestacyjnym o 1,5 p.p.) – stąd wyrażamy głębokie zadowolenie, że Kierownictwo KAS wycofało się z tego szkodliwego zamiaru („nie ma mowy … o zmniejszaniu zaproponowanych kwot podwyżek”). Pragniemy zauważyć jednakże, że skoro Kierownictwo KAS wycofało się z propozycji obniżenia podwyżek w KAS o 1,5 p.p., przedstawione w komunikacie Szefa KAS z 10 stycznia 2020 roku kwoty podwyżek wynagrodzeń/uposażeń – powinny ten fakt uwzględniać i w związku z tym być odpowiednio przeliczone (wyższe), a mianowicie:

- 886 zł brutto miesięcznie na 1 etat, dla 50.233 etatów w korpusie służby cywilnej, tj. 13,90% wzrostu wynagrodzeń (96 złotych miesięcznie więcej od propozycji MF);

- 788 zł brutto miesięcznie na 1 etat, dla 11.279 etatów funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, tj. 13,50% wzrostu uposażeń (88 złotych miesięcznie więcej od propozycji MF);

- 761 zł brutto miesięcznie na 1 etat, dla 1.195 etatów pracowników spoza korpusu służby cywilnej, tj. 17,00% wzrostu wynagrodzeń (67 złotych miesięcznie więcej od propozycji MF);

Nie wiemy skąd Szef KAS wysnuł wniosek, że nie widzimy także niektórych pozytywnych działań podejmowanych w ramach Krajowej Administracji Skarbowej – nigdy tak nie twierdziliśmy, ale akurat bieżąca sytuacja w KAS nie jest podstawowym przedmiotem działania Komitetu Protestacyjnego. Nie mogliśmy przejść jednak do porządku dziennego nad sytuacją, gdy z niewiadomych przyczyn (nie przedstawiono uzasadnienia) Kierownictwo KAS zamierzało obniżyć poziom łącznych podwyżek gwarantowanych w 2020 roku zgodnie z projektem ustawy budżetowej i obowiązującą uchwałą modernizacyjną.

Oczekujemy nadal szczegółowego odniesienia się do poszczególnych punktów stanowiska Komitetu Protestacyjnego z 9 stycznia 2020 roku, w tym także do zawartych tam propozycji natychmiastowego podziału dodatków kontrolerskich i orzeczniczych wg obowiązujących od 1 stycznia 2020 roku zasad, a także natychmiastowego rozpoczęcia w zakładach pracy symulacji wzrostu kwot bazowych zgodnie z projektem ustawy budżetowej (6%), co nie wymaga uzgodnień ze stroną społeczną i jest do przeprowadzenia natychmiast.

KOMITET PROTESTACYJNY

Dodaj komentarz


NSZZ Solidarnośc - Zawsze w obronie Twoich praw!do góry