kas

Kierownictwo Krajowej Administracji Skarbowej i Komitet Protestacyjny informują, że 17 lutego 2020 r. na posiedzeniu roboczego zespołu ds. ramowego podziału środków z uchwały Nr 44/2019 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2019 r. podjęto następujące ramowe ustalenia:

Warszawa, 18 lutego 2020 r.

Szanowni Państwo,

Pracownicy i Funkcjonariusze KAS.

Kierownictwo Krajowej Administracji Skarbowej i Komitet Protestacyjny informują, że 17 lutego 2020 r. na posiedzeniu roboczego zespołu ds. ramowego podziału środków z uchwały Nr 44/2019 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia programu „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022” w zakresie wzrostu wynagrodzeń/uposażeń w Krajowej Administracji Skarbowej, podjęto następujące ramowe ustalenia:

Ramowo, podwyżki przewidziane w programie wieloletnim zostały określone jako „przeciętnie na etat”, w tym:

- dla pracowników i funkcjonariuszy wykazujących się największymi kompetencjami i zaangażowaniem, przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu wynagrodzeń  i uposażeń dla osób nowo przyjmowanych do pracy lub służby na stanowiskach wymagających wyższych kompetencji zawodowych;

- na poprawę systemów wynagrodzeń i uposażeń w celu eliminacji czynników nieuzasadnionej nierówności płacowej, które negatywnie wpływają na zaangażowanie w realizację zadań zawodowych.

Środki finansowe na poprawę systemów wynagrodzeń i uposażeń powinny być przeznaczone na celowe, zindywidualizowane podwyżki.

Zgodnie z Porozumieniem zawartym 29 stycznia 2020 r. pomiędzy Kierownictwem Krajowej Administracji Skarbowej a Komitetem Protestacyjnym, w 2020 roku oprócz podwyżki na modernizację systemu wynagrodzeń i uposażeń w KAS, wszyscy pracownicy i funkcjonariusze KAS otrzymają również podwyżki wynikające z 6% wzrostu kwot bazowych, tj. łączna kwota podwyżek:

- dla członków korpusu służby cywilnej – 820 zł brutto miesięcznie na 1 etat;

- dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej – 729 zł brutto miesięcznie na 1 etat;

- dla pracowników spoza korpusu służby cywilnej 714 zł brutto miesięcznie na 1 etat;

Na powyższą kwotę składają się:

- dla członków korpusu służby cywilnej – przeciętna kwota na 6 % wzrost kwoty bazowej (ok. 357 zł), przeciętna kwota na modernizację systemu wynagrodzeń (ok. 386 zł), pozostałe zabezpieczenia tj. odpisy na 3% fundusz nagród, 3% na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne (ok. 77 zł),

- dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej – przeciętna kwota na 6 % wzrost kwoty bazowych (ok. 335 zł), przeciętna kwota na modernizację systemu uposażeń (ok. 321 zł), pozostałe zabezpieczenia tj. odpisy na 3% fundusz nagród, nagroda roczna (ok. 73 zł),

- dla pracowników spoza korpusu służby cywilnej – przeciętna kwota na 6 % wzrost kwoty bazowych (ok. 274 zł), przeciętna kwota na modernizację systemu wynagrodzeń (ok. 370 zł), pozostałe zabezpieczenia tj. odpisy na 3% fundusz nagród, 3% na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne (ok. 70 zł).

Mając na uwadze, że powyższe kwoty zostały wyliczone globalnie, zgodnie z planem etatów według stanu na 1 stycznia 2020 r., w końcowym rozliczeniu mogą wystąpić nieznaczne różnice (do ok. 10 zł).

W zakresie przeciętnych kwot na modernizację systemów wynagrodzeń/uposażeń (oprócz 6 % wzrostu kwoty bazowej) oszacowano, że przeciętna kwota podwyżki na etat, zgodnie z planem etatów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych KAS, według stanu na 1 stycznia 2020 r. wynosi odpowiednio:

- dla członków korpusu służby cywilnej  – ok. 386 zł;

- dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej – ok. 321 zł;

- dla pracowników spoza korpusu służby cywilnej – ok. 370 zł.

Ramowo, podwyżka wynagrodzeń/uposażeń na etat powinna być przyznana w wysokości nie mniej niż 30% ww. przeciętnej kwoty podwyżki na modernizację systemu wynagrodzeń i uposażeń (poza 6% wzrostem kwoty bazowej), tj. odpowiednio:

- dla członków korpusu służby cywilnej  – ok. 116 zł;

- dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej – ok. 96 zł;

- dla pracowników spoza korpusu służby cywilnej – ok. 111 zł

oraz nie więcej niż 150% ww. przeciętnej kwoty podwyżki na modernizację systemu wynagrodzeń i uposażeń (poza 6% wzrostem kwoty bazowej), tj. odpowiednio:

- dla członków korpusu służby cywilnej  – ok. 579 zł;

- dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej – ok. 481 zł;

- dla pracowników spoza korpusu służby cywilnej – ok. 555 zł

Kierownictwo Krajowej Administracji Skarbowej zaleca Dyrektorom Izb Administracji Skarbowej, Krajowej Informacji Skarbowej, Krajowej Szkoły Skarbowości, jako dysponentom środków na podwyżki,  uwzględnianie ramowych uzgodnień z Komitetem Protestacyjnym, wynikających z niniejszego komunikatu i zapisów uchwały modernizacyjnej w procesie przyznawania podwyżek w roku 2020.

Możliwe jest przyjęcie w szczególnych przypadkach innych rozwiązań, aniżeli uzgodnione ramowo, jednakże będą one wymagały pisemnego uzasadnienia, które zostanie przekazane  do Departamentu Organizacji Krajowej Administracji Skarbowej.

Kierownictwo Krajowej Administracji Skarbowej

Komitet Protestacyjny ZZ w KAS

 

 

Dodaj komentarz


NSZZ Solidarnośc - Zawsze w obronie Twoich praw!do góry