kas

Kierownictwo Krajowej Administracji Skarbowej nawiązując do komunikatu Związku Zawodowego Celnicy PL z dnia 30 stycznia br. ogłoszonego w związku ze spotkaniem z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej wyjaśnia, że informacje zawarte w komunikacie są nieprecyzyjne w zakresie składników podwyższanego wynagradzania objętych porozumieniem, jak i mechanizmu przyznawania dodatku kontrolerskiego.

Warszawa, dnia 31 stycznia 2020 r.

Szanowni Państwo,
Pracownicy i Funkcjonariusze KAS.

Kierownictwo Krajowej Administracji Skarbowej nawiązując do komunikatu Związku Zawodowego Celnicy PL z dnia 30 stycznia br. ogłoszonego w związku ze spotkaniem z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, uprzejmie Państwu wyjaśnia, że informacje zawarte w komunikacie są nieprecyzyjne w zakresie składników podwyższanego wynagradzania objętych porozumieniem, jak i mechanizmu przyznawania dodatku kontrolerskiego.

W zakresie podwyżek wynagrodzeń/uposażeń w roku 2020, zgodnie z Uchwałą nr 44/2019 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020–2022” wielkości wzrostu przeciętnego wynagrodzenia/uposażenia brutto pracowników KAS i funkcjonariuszy w latach 2020-2022, liczone są we wszystkich składnikach, tj. w szczególności wynagrodzeniu/uposażeniu zasadniczym, dodatkach do wynagrodzenia/ uposażenia, premii, odpisach na fundusze: nagród uznaniowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego/nagrody rocznej, jednorazowych wypłat obligatoryjnych, np. nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych należnych pracownikom).

W zakresie zasad przyznawania i określania wysokości dodatków kontrolerskich w 2020 r. uprzejmie wyjaśniam:

1.    Przyznanie dodatków kontrolerskich na 2020 r. powinno nastąpić w ramach projektu planu finansowego na wynagrodzenia/uposażenia przekazanego jednostce organizacyjnej KAS na 2020 r.

2.    Dodatek kontrolerski przysługuje osobie zatrudnionej w jednostce organizacyjnej KAS oraz funkcjonariuszowi za wykonywanie zadań określonych w art. 148 ust. 1 pkt 1 (zadania kontrolne). Osoby te muszą wykonywać zadania kontrolne jako podstawowe zadania o charakterze ciągłym albo w wymiarze co najmniej 25% miesięcznego czasu odpowiednio pracy albo służby. Natomiast kierownikowi komórki organizacyjnej dodatek kontrolerski przysługuje za wykonywanie zadań, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 2, w przypadku gdy dokonuje tych czynności osobiście, w wymiarze co najmniej 20% czasu pracy albo służby.
Wykonywanie zadań i czynności wymienionych w ww. przepisach warunkuje otrzymywanie dodatku.

3.    Dodatek kontrolerski ma charakter kwotowy i jego wysokość wynosi od 100 zł do 1000 zł, oraz od 1001 zł do 2000 zł – jeżeli jest to uzasadnione szczególnymi wynikami
i osiągnięciami w wykonywaniu zadań kontrolnych lub względami organizacyjnymi związanymi z koniecznością zapewnienia właściwej realizacji zadań kontrolnych. Wysokość dodatku w przypadku kierowników wynosi do 100 zł do 800 zł.

4.    Dodatki przyznane na dzień 31 grudnia 2019 r. w wysokości poniżej 100 zł powinny zostać podwyższone zgodnie z rozporządzeniem do kwoty 100 zł.

5.    W przypadku przyznania dodatku kwotowego w niższej wysokości aniżeli przyznany na dzień 31 grudnia 2019 r., zasadne jest podwyższenie wynagrodzenia/uposażenia pracowników/funkcjonariuszy (wynagrodzenie zasadnicze/uposażenie zasadnicze
i dodatek stażowy) o kwotę odpowiadającą obniżonej wysokości dodatku.
Kierownictwo Krajowej Administracji Skarbowej

Dodaj komentarz


NSZZ Solidarnośc - Zawsze w obronie Twoich praw!do góry