rksas1

W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów do Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu wniosku o wprowadzenie do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów uchwały Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia projektu uchwały modernizacyjnej KAS – Rada KSAS NSZZ „Solidarność” przedstawiła Prezesowi Rady Ministrów kilka wątpliwości, uwag i pytań.

W trakcie prac nad projektem ww. uchwały nie przeprowadzono żadnych pisemnych konsultacji społecznych, a Ministerstwo Finansów nie przekazało związkom zawodowym nawet samego projektu – również po zakończeniu prac nad nim, a przed przekazaniem go do Urzędu Rady Ministrów. Co więcej, na liczne wnioski NSZZ „Solidarność” o udostępnienie projektu oraz dokumentów związanych z jego procedowaniem, Ministerstwo Finansów kilkakrotnie odmawiało przekazania wnioskowanych materiałów – w efekcie czego projekt został przekazany do URM bez możliwości wniesienia uwag do jego treści. Projekt uchwały został przesłany (na wniosek) NSZZ „Solidarność” dopiero 4 kwietnia 2019 roku, co umożliwiło wniesienie do niego wstępnych, ale istotnych uwag NSZZ „Solidarność”, o których akceptację wnosimy.

Analiza projektu wskazuje na wprowadzenie do niego rozwiązań nie akceptowanych przez NSZZ „Solidarność”, budzi też wiele wątpliwości, co skutkuje koniecznością uzyskania odpowiedzi na konkretne pytania i wyjaśnienia niejasnych kwestii, a mianowicie:

1. Czy wzrost przeciętnego poziomu uposażenia brutto funkcjonariuszy KAS, o którym mowa w pkt. 1) lit. c) załącznika do projektu uchwały Program Modernizacyjny (str. 4) zawiera w sobie elementy uposażenia, o których mowa w pkt. 4) tego załącznika (dodatki za służbę w porze nocnej i uposażeń za przedłużony czas służby, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne i rentowe dla funkcjonariuszy), czy jest to dodatkowy element wzrostu uposażeń ponad wskaźniki określone w pkt. 1) lit. c) tego załącznika? Jeżeli jest to dodatkowy element wzrostu uposażeń, to w projekcie brak informacji, jaki będzie faktyczny kwotowy i procentowy wzrost uposażeń funkcjonariuszy w poszczególnych latach 2020-2022.

2. Nie wiadomo dlaczego uchwała modernizacyjna, przewidująca finansowanie ze środków przeznaczonych na realizację uchwały nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych i rentowych dla funkcjonariuszy celno-skarbowych, nie przewiduje identycznych rozwiązań dla członków korpusu służby cywilnej (tu jednostki budżetowe nie otrzymują dodatkowych środków na wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych). Ponieważ jest to (kolejny i oczywisty) przejaw dyskryminacji korpusu służby cywilnej i de facto ukryta podwyżka uposażeń funkcjonariuszy, wnosimy o pilną korektę Programu w tym zakresie – poprzez objęcie identycznymi zasadami członków korpusu służby cywilnej.

3. Nie wiadomo dlaczego nie przewiduje się finansowania ze środków przeznaczonych na realizację uchwały modernizacyjnej wzrostu dodatków służby cywilnej. Skoro twórcy projektu uchwały modernizacyjnej tak skrupulatnie i kompleksowo zadbali o finansowanie elementów uposażenia realizowanych do tej pory z funduszu oszczędności uposażeń, dlaczego brak jest takiej samej dbałości o członków korpusu służby cywilnej? Ponieważ jest to (kolejny i oczywisty) przejaw dyskryminacji członków korpusu służby cywilnej i de facto ukryta podwyżka uposażeń funkcjonariuszy, wnosimy o pilną korektę Programu w tym zakresie – poprzez objęcie podobnymi zasadami członków korpusu służby cywilnej.

CAŁOŚĆ – skarbowcy.pl

Dodaj komentarz


NSZZ Solidarnośc - Zawsze w obronie Twoich praw!do góry