kas

Poniżej tekst Porozumienia wraz z krótkim komentarzem Komitetu Protestacyjnego.

POROZUMIENIE

zawarte 29 stycznia 2020 r. w Warszawie

pomiędzy

Kierownictwem Krajowej Administracji Skarbowej a Komitetem Protestacyjnym

reprezentowanym przez:

(…)

zwanymi dalej Stronami niniejszego porozumienia,

o następującej treści:

Podejmując wspólne działania zmierzające do realizacji postulatów płacowych członków korpusu służby cywilnej, funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i pracowników nieobjętych

mnożnikowymi systemami wynagrodzeń zatrudnionych w ramach Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), Strony zgodnie ustalają, co następuje:

§ 1

1. Z dniem 1 stycznia 2020 r. pracownicy i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej otrzymają podwyżki wynagrodzeń/uposażeń w przeciętnej miesięcznej wysokości obejmującej również 6-procentowy wzrost kwoty bazowej:

- 820 zł brutto miesięcznie na 1 etat, w korpusie służby cywilnej, stanowiący 12,90 % wzrostu wynagrodzeń,

- 729 zł brutto miesięcznie na 1 etat, dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej stanowiący 12,50 % wzrostu wynagrodzeń,*

- 714 zł brutto miesięcznie na 1 etat, dla pracowników spoza korpusu służby cywilnej stanowiący 16,00 % wzrostu wynagrodzeń,

* Zróżnicowanie wysokości podwyżek brutto pomiędzy grupą pracowników korpusu służby cywilnej a funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wynika z faktu, że od 2018 r. od uposażeń funkcjonariuszy nie są pobierane składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

2. Dla zapewnienia finansowania podwyżek, o których mowa w ust. 1, w roku 2020 jest planowane przesunięcie przez Radę Ministrów środków z wydatków majątkowych, ujętych w Programie Modernizacji KAS w priorytetach ll – V na wydatki na wynagrodzenia/uposażenia.

3. Podwyżki zostaną wypłacone zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2288) w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2020, z wyrównaniem od 1 stycznia danego roku.

§ 2

Kierownictwo Krajowej Administracji Skarbowej zobowiązuje się zapewnić Komitetowi Protestacyjnemu udział w pracach zespołu ds. podziału środków przewidzianych w Programie Modernizacji KAS.

§ 3

Ponadto Strony deklarują prowadzenie dalszych rozmów i działań w celu uzyskania oczekiwanego przez Stronę Społeczną 1 punktu procentowego wzrostu wynagrodzeń/uposażeń w 2021 r.

§ 4

W związku z zawartym porozumieniem Komitet Protestacyjny uznaje dokonane na obecnym etapie ustalenia za satysfakcjonujące.

§ 5

Porozumienie zyskuje ważność po zatwierdzeniu przez Ministra Finansów Pana Tadeusza Kościńskiego.

———————————–

Zawarte Porozumienie oznacza, że nie jest zamknięta droga do uzyskania brakujących 1 p.p. podwyżek gwarantowanych, co jednoznacznie zostało zadeklarowane przez przedstawicieli Ministerstwa Finansów.

Jak się dowiedzieliśmy, ustalenia dokonane przez KP zostaną 30 stycznia 2020 roku oznajmione związkom zawodowym, które nie wspierały działań Komitetu, a swoim działaniem utrudniały wręcz skuteczne prowadzenie negocjacji.

Skarbowcy.pl – ORYGINAŁ POROZUMIENIA

Dodaj komentarz


NSZZ Solidarnośc - Zawsze w obronie Twoich praw!do góry